ANBI informatie

De Stichting Lelie is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften of donaties aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Hieronder treft u de betreffende informatie aan.

De naam van de instelling

Stichting Lelie, te Rijnsburg

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 817013842

Emailadres van de instelling

info@stichtinglelie.nl

Grondslag en doel:

Stichting Lelie heeft als grondslag de Christelijke naastenliefde, zoals die uit de Bijbel wordt afgeleid.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel

  • Vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie in ’s-Gravenhage en omgeving, te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke situatie en heb, indien zij de prostitutie willen verlaten, daarbij desgewenst behulpzaam te zijn.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van maatschappelijke dienstverlening aan prostituees en hun naaste(n) in ’s-Gravenhage en omgeving, zowel binnens- als buitenshuis door alle rechtens geoorloofde middelen.

De stichting beoogt niet het maken van winst

De middelen van de stichting worden gevormd door giften, erfstellingenenlegaten en alle overige op wettige wijze verkregen middelen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De vrijwilligsters gaan enkele keren per jaar naar de Haagse prostitueestraten. Ze leggen daar contact met de vrouwen achter de ramen, bieden een klein presentje aan en vertellen over Gods liefde. Indien vrouwen aangeven dat ze uit de prostitutie willen stappen, verwijzen de vrijwilligsters door naar de hulpverlening of ander instanties.

Activiteiten Stichting:

  • Het bestuur van Stichting Lelie vergadert drie keer per kalenderjaar.
  • Vrijwilligers van Stichting Lelie hebben vier keer per jaar (ieder seizoen) een actie, waarbij zij de vrouwen achter de Haagse prostitutieramen bezoeken. Bij iedere actie ontvangen de vrouwen een klein presentje met daarbij een kaartje met een bemoedigende boodschap vanuit Bijbelse grondslag. De tekst op het kaartje wordt in zeven verschillende talen vermeld.
  • Stichting Lelie geeft twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit aan donateurs en belangstellenden.

Inkomsten Stichting

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De middelen van de Stichting worden gevormd door:
  • Giften, erfstellingen en legaten.
  • Alle overige op wettige wijze verkregen middelen.

Bestuurders

Mevrouw Renske Vreugdenhil - voorzitter
Mevrouw Marieke NN - secretaris
Mevrouw Laura Dingshoff - penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar maken hier geen gebruik van. De Stichting werkt met vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet.

Verslag van de activiteiten

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt u verwezen naar de nieuwsbrieven op deze site. Nieuwsbrieven vindt u hier.

Financiële verantwoording